ASZF jelentkezőknek

Általános Szerződési Feltételek

Jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) tartalmazza a szolgáltatást nyújtó EU-TRÉNING Bt. (továbbiakban: „Üzemeltető”) és a szolgáltatást igénybevevő személy (továbbiakban „Jelentkező”) közötti szerződés általános feltételeit, az Üzemeltető által működtetett táborok.hu  oldalon („Weboldal”) megjelenített tábor hirdetések keresésére, táborra való jelentkezésre vonatkozó szolgáltatással kapcsolatban.

Jelen ÁSZF elválaszthatatlan részét képezi a szolgáltatás igénybevételére irányuló megbízási szerződésnek, amely a Weboldalon keresztül történő táborok keresése, táborra történő jelentkezés esetében az Üzemeltető és a Megrendelő között jön létre. Figyelemmel arra, hogy a szerződések kizárólag elektronikus formában kerülnek megkötésre, így a Megrendelő és a Üzemeltető között elektronikus megbízási szerződés jön létre. A szerződéskötés nyelve a magyar.

A mindenkor hatályos ÁSZF az Üzemeltető weboldalán megtekinthető a táborok.hu/ASZFjelentkezoknek oldalon.

 1. Üzemeltetői adatok, információk, definíciók

 

Név:                          EU-TRÉNING Bt

Székhely:                  2521 Csolnok, Park u. 9.

Cégjegyzékszám:      11-06-007700

Adószám:                  21141078-1-11

Képviseli:                  Stolcz László ügyvezető

Telefon:                     06-20-341-7930

Email cím:                 mestocsoport@gmail.com

 

 

Név:                              Pixel Oktatási Kft.

Székhelye:                    1094 Budapest, Tompa u. 17/b, fsz. 1.

Cégjegyzékszáma:        01-09-194245

 

 1. A weboldalon keresztül nyújtott szolgáltatások

 

 

 

 

 

 1. Jelentkezés táborra és az ahhoz kapcsolódó adatbiztonsági kérdések
 1. Jelentkezni a kiválasztott tábor oldalán lehetséges, a „Jelentkezem” gombra kattintva.
 2. A jelentkezési lap oldalon meg kell adni a jelentkezéshez szükséges adatokat, azaz a nevet (kapcsolattartó, táborlakó), telefonszámot, és e-mail címet, továbbá lehetőség van megjegyzést is megadni.
 3. A jelentkezés feltétele, hogy a Jelentkező elfogadja az ÁSZF-et, valamint az Adatkezelési tájékoztatót, továbbá hozzájáruljon a megadott személyes adatai kezeléséhez, és továbbításához a tábor szervezője felé.
 4. A jelentkezéssel a megadott személyes adatok a hirdetőnek, azaz a tábor szervezőjének kerülnek továbbításra. Ennek okán a jelentkezés során megadott személyes adatokat kizárólag a hirdetőnél lehetséges módosítani az adott képzés oldalán megadott kapcsolattartási módokon, melyek a „Felvilágosítás” pontban érhetők el. A jelentkezéshez megadott személyes adatokat az Üzemeltető a jelentkezéssel érintett tábor befejezését követően törli.

A jelentkezés elküldését követően az Üzemeltető a Jelentkező által megadott e-mail címre azonnal, de legfeljebb 48 órán belül automatikus visszaigazolást küld. Az automatikus e-mail tartalmazza a jelentkezés beérkezésének visszaigazolását, valamint az arról való tájékoztatást, hogy a tábor szervezője felveszi a kapcsolatot a jelentkezővel. A jelentkezés beérkezésének visszaigazolása kizárólag technikai jellegű, azaz nem jelenti azt, hogy a hely biztosított az adott táboron, a jelentkezést a tábor szervezője fogja közvetlenül visszaigazolni a Jelentkezőnek, illetve megkötni vele a tábor részvételére vonatkozó szerződést.

Üzemeltető felhívja a Jelentkező figyelmét arra, hogy amennyiben a jelentkezés elküldését követő második munkanapon belül nem kap a megadott e-mail címre visszaigazolást, úgy javasolt felvenni a kapcsolatot Üzemeltetővel a megadott elérhetőségeken.

A Jelentkező a jelentkezés elküldését követően kizárólag a tábort szervező hirdetőnél módosíthatja, mondhatja le a jelentkezését, ugyanis az Üzemeltető a jelentkezés beküldésekor automatikusan továbbítja a jelentkezést a tábort szervező hirdetőnek. A Jelentkező az adott tábor adatlapján szereplő „Felvilágosítás” pontban kap információt a hirdető által megadott kapcsolattartó személyéről, és elérhetőségéről.

A Weboldalon feltüntetett árakat a hirdetők biztosítják, az árak helyességéért, valóságáért az Üzemeltető nem felel.

 1. Szavatosság

Az Üzemeltetőt nem terheli szavatossági felelősség a tábort szervezők hirdetéseiben szereplő táborokkal, az azokról szereplő információkkal (leírás, ár), táborok minőségével, tábort szervezők tevékenységével kapcsolatban. A Jelentkező szavatossági igényét a tábor adatlapján szereplő kapcsolattartási módokon jelezheti közvetlenül a tábort szervező hirdető felé (lásd: „Felvilágosítás” pont). A Jelentkező a 5/2014. (II. 26.) Korm. rendeletben biztosított elállási/felmondási jogot közvetlenül a tábort szervező hirdetőnél tudja gyakorolni.

 1. Panaszok közlésére szolgáló kapcsolatfelvételi adatok az Üzemeltetőnél, a panaszügyintézés menete

Elektronikus levelezési cím: mestocsoport@gmail.com

Postai úton: 2521 Csolnok, Park u. 9.

Természetes személy Jelentkező az Üzemeltető szolgáltatásával kapcsolatos, továbbá az Üzemeltető részéről vele közvetlen kapcsolatban álló személy magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó panaszát szóban vagy írásban közölheti a fent meghatározott elérhetőségeken. Üzemeltető a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Amennyiben a Jelentkező a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, vagy a Jelentkező a panaszt írásban jelentette be, úgy az Üzemeltető a panaszt 30 napon belül válaszolja meg. Az Üzemeltető felhívja a Jelentkezők figyelmét arra, hogy a Weboldalon szereplő táborokkal, tábort szervezőkkel kapcsolatos panaszokat nem áll módjában fogadni, azt közvetlenül a tábor szervezőnél kell előterjeszteni.

 1. Jogorvoslat

A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény szerint fogyasztónak minősülő Jelentkező a szolgáltatás minőségével, továbbá a felek közötti szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos vitás ügy (a továbbiakban: fogyasztói jogvita) bírósági eljáráson kívüli rendezése érdekében jogosult a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület eljárását kezdeményezni.

Üzemeltető székhelye szerint illetékes békéltető testület elérhetősége:

Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület

 

Levelezési cím:

2800 Tatabánya, Fő tér 36.

Telefon: (34) 513-010

Fax: (34) 316-259

E-mail: bekeltetes@kemkik.hu

http://bekeltet.hu/kerelem/

A további Békéltető testületek elérhetősége az ÁSZF 3. sz. mellékletében található.

Online vitarendezési platform

Amennyiben a Jelentkező panasszal kíván élni az Üzemeltető szolgáltatásával kapcsolatban, úgy az Európai Bizottság által létrehozott online vitarendezési platformon keresztül is benyújthatja panaszát a http://ec.europa.eu/consumers/odr/ weboldalon keresztül.

 1. Személyes adatok kezelése, hozzájárulás az adatkezeléshez

A Üzemeltető által kezelt személyes adatokkal összefüggő tájékoztatást az Adatkezelési t            ájékoztató https://táborok.hu/Adatkezelesitajekoztatoesszabalyza tartalmazza.

 1. ÁSZF módosítása

Üzemeltető jogosult az ÁSZF-et bármikor módosítani. Az új, módosított ÁSZF akkor lép hatályba, amikor azt a táborok.hu honlapon közzéteszik. Jelentkező a módosítás hatálybalépését követő újabb jelentkezés leadásával fogadja el a módosított ÁSZF-et.

 1. Vegyes rendelkezések

A jelen általános szerződési feltételekben nem szabályozott kérdésekben a polgári törvénykönyv, 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet, a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól 2008. évi XLVIII. törvény, és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. tv. rendelkezései az irányadók.

 1. Mellékletek
 2. sz. melléklet: Békéltető Testületek elérhetősége

Hatály: 2019.  03. 08.

Jelen dokumentum nyomtatóbarát változatának letöltéséhez, és megtekintéséhez kattintson ide.